Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Aakoo-Juniorit ry

Y-tunnus: 1852415-2

Postitusosoite: Urhontie 11 46800 Myllykoski

Yhteyshenkilö: Henri Nuuttila

Puhelinnumero: 045 673 0237

Sähköpostiosoite: aakoo.juniorit (at) aakoojuniorit.fi


Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterissä olevia henkilötietoja kerätään yhdistyksen toimintaan osallistuvista henkilöistä yhdistyksen toiminnan ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen toimihenkilöt ja toiminnan kehittämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtävien hoitamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä. Rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

- jäsentietojen hallinta

- urheilutoimintaan liittyvät lupa- ja lisenssiasiat sekä muut kilpailutoiminnan vaatimat käyttötarkoitukset

- tulokset ja tilastot

- sähköinen viestintä esimerkiksi verkkosivut


Rekisterissä käsiteltävät ja ylläpidettävät tiedot:

- Henkilötiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus)

- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- Alaikäisiltä tiedot huoltajista ja muista yhteyshenkilöistä yhteystietoineen

- luvat ja suostumukset

- laskutus- ja maksutiedot

- otteluihin ja muuhun kilpailutoimintaan liittyvät tilastotiedot

- henkilön pelaajakuva sekä yhdistyksen tapahtumissa otetut kuvat


Tietojen säilytysaika:

Henkilötiedot säilytetään voimassaolevan lainsäädännön puitteissa niin kauan, kun niitä tarvitaan käyttötarkoituksen toteutumiseksi.


Tietolähteet:

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään, tiedonkulkukanavina sähköinen lomake, paperilomakkeet, sähköposti, puhelin tai suullinen tiedustelu.

Tiedot tallennetaan rekisteriin rekisterinpitäjän yhteyshenkilön tai muun tähän toimeen valtuutetun toimihenkilön syöttäminä.


Tietojen luovutus:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä ja voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.


Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.